Kirtan Amrit Vela 3:00 AM
Prakash & Nitnem 5:00 AM
Asa Di Var 6:00 AM
Katha Vichar 7:00 AM
Kirtan 8:00 AM
Sehaj Paath 11:00 AM
Rehras Sahib 6:00 PM
Kirtan 6:30 PM
Katha Vichar 8:30 PM
Sukh Aasan Sahib 9:30 PM
Naam Simran 10:00 PM


Leave a Reply